Aktuality:

line

Zmenu zdravotnej poisťovne prosíme oznámiť v ambulancii

line

3D/4D ultrazvuk pre registrované aj neregistrované pacientky

line

Objednanie vyšetrenia cez našu internetovú stránku

line

Od roku 2013 sme prevzali zdravotnú starostlivosť o pacientky MUDr. Magdalény Krutákovej

line


facebook


mapa
GYN-VIA, s.r.o.
K dolnej stanici 18
911 01 Trenčín

Telefón: 0914 129 529
Pupočníková krv - dar na celý život

Po narodení dieťaťa ostáva časť jeho krvi v placente a pupočnej šnúre. Tejto krvi hovoríme pupočníková krv. Pupočníková krv obsahuje vzácne kmeňové bunky. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že obsahuje aj také typy kmeňových buniek, ktoré sa v podobnom zložení v krvi už nikdy počas života nevyskytnú. Najdôležitejšie z nich sú tzv. krvotvorné kmeňové bunky. Dnešné moderné technológie umožňujú uchovať bunky z pupočníkovej krvi na dlhé obdobie.

Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa dnes využívajú na liečbu (transplantáciu) pri mnohých závažných ochoreniach, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné.

Využitie vlastnej pupočníkovej krvi

Pupočníkovú krv dieťaťa pre vlastnú potrebu je možné uskladniť v rodinnej banke pupočníkovej krvi. Táto krv je určená na použitie u detí, ktorým bola odobratá na tzv. autológnu transplantáciu. Ide hlavne o ochorenia ako nádory detského veku (neuroblastóm, meduloblastóm), aplastická anémia, autoimunitné ochorenia a pod. Nové možnosti jej využitia sa ukazujú v oblasti tzv. regeneratívnej medicíny.

Vyžitie pupočníkovej krvi od súrodenca

Pri transplantácii pupočníkovej krvi od súrodenca je potrebná zhoda (kompatibilita) medzi tkanivovými znakmi, tzv. HLA antigénmi. U vlastných súrodencov je pravdepodobnosť zhody HLA antigénov 25%.

Ochorenia liečiteľné transplantáciou krvotvorných buniek

Transplantácia krvotvorných buniek sa dnes používa pri liečbe viac ako 80 rôznych ochorení. Ako zdroj krvotvorných buniek na transplantáciu dnes slúžia kostná dreň alebo pupočníková krv. Podľa typu ochorenia lekári rozhodnú, či je možné použiť vlastné krvotvorné bunky alebo je potrebné použiť bunky od inej osoby - darcu. Pri vrodených ochoreniach sa vlastná kostná dreň ani vlastná pupočníková krv nedajú využiť. Taktiež pri niektorých vysoko rizikových nádoroch sa uprednostňuje transplantácia od zdravého darcu.

V nasledujúcom prehľade sú uvedené skupiny ochorení a príklady ich najčastejších zástupcov.

Štandardná liečba

 • Leukémie (nádorové ochorenia niektorého typu bielych krviniek v kostnej dreni)
 • Myelodysplastický syndróm (poruchy krvotvorby, ktoré často vedú k leukémii)
 • Lymfómy (nádorové ochorenia bielych krviniek v lymfatickom systéme)
  Hodgkinov lymfóm
  Non-Hodgkinove lymfómy
  Mnohopočetný myelóm
 • Dedičné erytrocytárne abnormality (poruchy tvorby a funkcie červených krviniek)
  Talasémie
  Blackfan Diamondova anémia
  Kosáčikové anémie
  Fanconiho anémia (prvá transplantácia pupočníkovej krvi vôbec)
 • Poruchy tvorby červených krviniek
  Aplastické anémie
 • Dedičné poruchy krvných doštičiek
 • Myeloproliferatívne poruchy
 • Vrodené poruchy imunitného systému
  SCID (ťažká imunodeficiencia)
  Neutropénie
 • Fagocytárne poruchy
 • Nádorové ochorenia (netýkajúce sa krvných buniek)
  Neuroblastóm
  Nádory mozgu
  Retinoblastóm
  Ewingov sarkóm
 • Iné dedičné syndrómy ovplyvňujúce imunitný systém a iné orgány
 • Dedičné metabolické ochorenia (poruchy metabolizmu vedúce k degenerácii až úmrtiu)
  Mukopolysacharidózy
  Leukodystrofie (adrenolekodystrofia)
  Lyzozomálne poruchy

Liečba v klinických skúškach

 • Autoimunitné poruchy (ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda vlastné bunky organizmu)
  Sclerosis multiplex
  Reumatoidná artritída
  Diabetes typ I
  Lupus
 • Poruchy CNS
  Traumatické poruchy mozgu pri narodení
  Detská mozgová obrna
 • Génové terapie (podávanie geneticky pozmenených vlastných buniek)
 • Bunková kardiomyoplastika (regenerácia poškodeného srdcového svalu pomocou kmeňových buniek)
 • Transplantácie pri solídnych nádoroch
  Nádory prsníkov
  Nádory obličiek
 • Experimentálna liečba
  Pri viacerých ochoreniach sa v rámci klinických štúdií fázy 1 snažia lekári ukázať, že liečba kmeňovými bunkami by mohla mať lepší účinok ako iná štandardná liečba.
 • Reparácie nervových buniek
  Alzheimerova choroba
  Parkinsonova choroba
  Úrazy miechy
  Mozgová mŕtvica

Program indikovaných odberov pupočníkovej krvi

Program indikovaných odberov pupočníkovej krvi je realizovaný v prípade ak platí aspoň jedna z nasledujúcich okolností:

 • staršie dieťa v rodine trpí ochorením liečiteľným kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi - pupočníková krv mladšieho súrodenca sa môže hneď použiť na liečbu chorého dieťaťa
 • pôrod dieťaťa, ktoré očakávate, prebehne pred začiatkom 28. týždňa tehotenstva
 • novorodenec bude mať Apgar skóre v piatej minúte po narodení nižšie ako 5 bodov

Financovanie programu: program indikovaných odberov je financovaný z grantov a v prípade splnenia jednej z uvedených podmienok je pre rodičku bezplatný, ak sa do programu prihlási najneskôr do konca 24. týždňa tehotenstva.

bottom